tricoxkep

Szurkoljunk együtt a C6-ért”

Hivatalos Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A “Szurkoljunk együtt a C6-ért”  nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a CoxTherm Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2), a továbbiakban: “Szervező”.


2. A nyereményjátékban részt vevő személyek

A nyereményjáték kizárólag a Szervező partnereinek szól. Részt vehet benne bármely Tricox termékeket forgalmazó kereskedés (továbbiakban: „Játékos”). Egy Játékos egy tippel vesz részt a játékban.


3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2016. június 5-től – 2016. július 10. tart.

Regisztrálási és Tipp-beküldési határidő: 2016. június 23.

4. A nyereményjáték leírása

  • A Szervező által küldött EB-naptárat a Játékos kihelyezi a falára, a kollégák ezen tudják követni az Európa-Bajnokság menetét.
  • A játékra való regisztrációhoz a Játékos elküldi a kihelyezett plakátról készített fotót online módon (akár telefonról is) az info@tricox.hu e-mail címre.
  • Szervező regisztrálja a Játékost a játékra és válasz e-mailben elküldi a játék adatlapját.
  • Játékos az adatlapot e-mailben hiánytalanul kitöltve és a tippet – „Melyik két ország csapata játszik az EB döntőjében” – megadva részt vesz a játékban. Szervező Játékosonként egy tippet regisztrál, a regisztrációs e-mail címről elsőnek elküldött tippet.
  • Az EB döntőt követően a helyes tippet beküldő Játékosok között a Szervező kisorsol egy 200.000 Ft értékű nyereményt. Azok a Játékosok, akik nem adtak helyes tippet, vagy helyes tippet adtak, de az első sorsoláson nem nyertek, azok részt vesznek a „vigaszági sorsoláson”, ahol egy Játékos 100.000 Ft értékben kap ajándékot.

A játék során az e-mail címével és a naptár fotójával regisztrált Játékosnak meg kell adnia nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. Az itt megadott címeken történik meg a nyertesekkel való kommunikáció felvétel, ezért fontos, hogy az adatok pontosan és a valóságnak megfelelően legyenek megadva. A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállal felelősséget.

A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egyszer regisztrálhat és egy tippel játszhat.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie.

A nyilatkozat szövegezése:

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen Játékon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a Coxtherm Kft. (székhelye: : 2040 Budaörs, Gyár u. 2, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-467590

Az adatkezelés célja a Coxtherm Kft. által forgalmazott termékek népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Szurkoljunk együtt a C6-ért” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Coxtherm Kft–től (illetve megbízottjától) a Coxtherm Kft. akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, az info@tricox.hu e-mail címen, a naptár képével regisztrált és a hiánytalanul kitöltött adatlapot valamint tippet elküldő Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

6. Nyeremények

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 2, azaz kettő darab nyereményt oszt ki a következő módon:

  • Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt, a beküldési határidőig elküldi regisztrálását a Játékba és a 4. pontban meghatározott módon érvényesen pályázik, a következő nyereményeket nyerheti meg:

    • 1 db 200.000 Ft értékű bulipénz

    • 1 db 100.000 Ft értékű bulipénz

A nyeremények felhasználása kizárólag a Játékos munkatársainak (lehetőleg az összes állományban lévő munkatársnak) együttesen lehetséges és egy időben felhasználható.

Szervező célja Játékos munkatársainak csapatépítése, ahol a nyereményekkel egy vidám, csapatépítő esemény költségeit állja a nyeremény összegéig. A nyeremény felhasználásáról Játékosnak előzetesen egyeztetnie kell Szervezővel, aki a csapatépítésre egy főt delegál.

Szervező a beérkezett tippeket összegyűjti, és a Döntőben részt vevő csapatok hivatalos kihirdetését követően nyert / nem-nyert kategóriákra osztja.

Minden nyerő tipp részt vesz a 200.000 Ft értékű nyeremény sorsolásán.

Minden, „nyert, de az első sorsoláson nem kihúzott” és minden „nem nyert” tipp részt vesz a „vigaszági sorsoláson”, ahol 1 db 100.000 Ft értékű nyeremény kisorsolására kerül sor.

Sorsolás időpontja: 2016. július 11. hétfő

A Nyertesek a nyerés tényéről azonnal (de legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kapnak megadott elérhetőségeiken.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és Játékos munkatársain kívül másra át nem ruházhatóak.

A Szervező a díjakat a 2 db nyertes Játékosnak személyesen adja át egy, a Játékosokkal egyeztetett időpontban.

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.

A nyereményjáték lezárása, és a végső eredmények megjelenítése a sorsolást követő 3 napon belül a tricox.hu oldalon megtörténik.

Egyéb feltételek:

A Játékban nyertes Játékosok vállalják, hogy a Szervező által kép és/vagy hangfelvétel készüljön az ajándék átadásának folyamatáról, illetve az ajándék felhasználásának folyamatában. Ha ez utóbbira Szervezőnek nincs lehetősége, akkor Játékos dokumentálja a nyeremény felhasználását (kép és hang) és írásos beszámolójával együtt eljuttatja Szervezőnek a felhasználást követő 30 napon belül.

Amennyiben valamely Játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek (pl. naptárkép nélküli regisztráció), úgy az érintett Játékost Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt, vagy az azt követően regisztrált Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.

Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a regisztrált Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A promóció végét (2016. július 10.) követő 60 napon belül vállalja Szervező a nyeremény felhasználhatóságát a nyertes Játékosok részére. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.


9. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel azon hibákból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, amelyeket a legnagyobb körültekintéssel sem tudott elkerülni (vis maior), ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.


10. Általános rendelkezések

A Játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi. A Játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabályban rögzített módon történő kezeléséhez. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Coxtherm Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2

Tel: 06-23-503-985

E-mail: info@coxtherm.hu


11. Egyéb

A nyereményjáték hivatalos weboldalának címe: www.tricox.hu.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túl egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalán. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2016. július 10-től számított 60 nap.

 

Keresőoptimalizálás